RAZVID MEDIJEV

Izdajatelj mora pred začetkom izvajanja dejavnosti razširjanja programskih vsebin zaradi vpisa v razvid medijev medij priglasiti pri pristojnem ministrstvu (Ministrstvo za kulturo).

Pravna podlaga za ustanovitev in vodenje razvida medijev je Zakon o medijih in Pravilnik o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev.

Namen razvida medijev je zagotoviti pregled nad medijsko krajino ter strukturo in lastništvom izdajateljev medijev v Republiki Sloveniji.

Vpis v razvid medijev

V razvid medijev so na podlagi obvezne priglasitve vpisani vsi mediji, ki delujejo v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje, ki jih določa Zakon o medijih.

Izdajatelj medija mora priglasiti medij za vpis v razvid pri pristojnem ministrstvu pred začetkom izvajanja dejavnosti razširjanja programskih vsebin prek tega medija. Izdajatelj ne sme razširjati programskih vsebin prek medija, ki ni vpisan v razvid. Razvid je voden v obliki računalniške baze podatkov.

Uporaba aplikacije je mogoča le z digitalnim potrdilom (SigenCA, PostarCA, Halcom in NLB-CA) registriranim na pravno osebo, ki ima davčno številko izdajatelja.

Ustvarite si uporabniški račun. Registracija.

Nov vpis v razvid

Vstop v aplikacijo.

Ustvarite zahtevek za vpis v razvid.

Izpolnite elektronski obrazec.

Obvezne priloge:

- dokazilo o vpisu v sodni register

- temeljni pravni akt izdajatelja

- programska zasnova

- izdajatelj radijskega in televizijskega programa

- dokazilo o plačilu upravne takse

Podrobno o prilogah

Sprememba stanja vpisanega medija

Vstop v aplikacijo.

Ustvarite zahtevek o podelitvi pravic za urejanje podatkov.

Ob uspešnem preverjanju podatkov, boste lahko ustvarili nov zahtevek o spremembi podatkov.

Sprememba izdajatelja

Vstop v aplikacijo.

Ustvarite zahtevek po spremembi izdajatelja.

Ob uspešnem preverjanju podatkov bodo podatki v razvidu posodobljeni.

Vpis v razvid

1. korak

- izpolnite prijavni elektronski obrazec

- izpolnjen obrazec natisnite s pritiskom na gumb "Ustvari vlogo za vpis", ga nato podpišite in ožigosajte

2. korak

Podpisanemu in ožigosanemu prijavnemu obrazcu priložite obvezne priloge:

- dokazilo o vpisu v sodni register

- temeljni pravni akt izdajatelja

- programska zasnova

- izdajatelj radijskega in televizijskega programa

- dokazilo o plačilu upravne takse

Podrobno o prilogah in dodatna navodila za prijavo medija.

3. korak

- dokumente pošljite priporočeno na sedež ministrstva za kulturo

Vpis v razvid

1. korak

- izpolnite prijavni elektronski obrazec

- izpolnjen obrazec natisnite s pritiskom na gumb "Ustvari vlogo za vpis", ga nato podpišite in ožigosajte

2. korak

Podpisanemu in ožigosanemu prijavnemu obrazcu priložite obvezne priloge:

- dokazilo o vpisu v sodni register

- temeljni pravni akt izdajatelja

- programska zasnova

- izdajatelj radijskega in televizijskega programa

- dokazilo o plačilu upravne takse

Podrobno o prilogah in dodatna navodila za prijavo medija.

3. korak

- dokumente prinesete osebno na sedež ministrstva za kulturo

RAZVID SAMOSTOJNIH NOVINARJEV
Pravna podlaga za ustanovitev in vodenje razvida samostojnih novinarjev medijev je:

- Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08-ZPOmK-1, 77/10-ZSFCJA, 90/10-odl.US in 87/2011 -ZAvMS) in

- Uredba o postopku in podrobnejših merilih za pridobitev statusa samostojnega novinarja in za vodenje razvida kot javne knjige (Uradni list RS, št. 105/01).

Status samostojnega novinarja se pridobi z vpisom v razvid samostojnih novinarjev. Podatki o imenu in priimku samostojnih novinarjev se v razvidu samostojnih novinarjev vodijo kot javna knjiga in so dostopni na medmrežnih straneh ministrstva, pristojnega za kulturo.

Vpis v razvid v razvid samostojnih novinarjev

Samostojni novinarji so novinarji, ki svojo dejavnost opravljajo kot samostojen poklic. To pomeni, da:

- niso v delovnem razmerju (za več kot polovični delovni čas);

- ne opravljajo druge samostojne poklicne dejavnosti.

Postopke za vpis v razvid samostojnih novinarjev vodi ministrstvo, pristojno za kulturo.

Uporaba aplikacije je mogoča le z digitalnim potrdilom (SigenCA, PostarCA, Halcom in NLB-CA) registriranim na fizično osebo, ki ima davčno številko uporabnika (novinarja).

Ustvarite uporabniški račun. Registracija.

Nov vpis v razvid

Vstop v aplikacijo.

Ustvarite zahtevek za vpis v razvid.

Izpolnite elektronski obrazec.

Obvezne priloge:

- potrdilo od državljanstvu Republike Slovenije

- dokazila o objavah v medijih, ki so vpisani v razvid medijev

- predhodno mnenje registrirane strokovne organizacije novinarjev

Sprememba podatkov vpisanega novinarja

Vstop v aplikacijo.

Ustvarite zahtevek o podelitvi pravic za urejanje podatkov.

Ob uspešnem preverjanju podatkov, boste lahko ustvarili nov zahtevek o spremembi podatkov.

Vpis v razvid

1. korak

- izpolnite elektronski obrazec

- izdelano vlogo natisnite in ustrezno ožigosajte

2. korak

obvezne priloge:

- potrdilo od državljanstvu Republike Slovenije

- dokazila o objavah v medijih, ki so vpisani v razvid medijev

- predhodno mnenje registrirane strokovne organizacije novinarjev

3. korak

- dokumente priporočeno pošljite na sedež ministrstva za kulturo

Vpis v razvid

1. korak

- izpolnite elektronski obrazec

- izdelano vlogo natisnite in ustrezno ožigosajte

2. korak

obvezne priloge:

- potrdilo od državljanstvu Republike Slovenije

- dokazila o objavah v medijih, ki so vpisani v razvid medijev

- predhodno mnenje registrirane strokovne organizacije novinarjev

3. korak

- dokumente osebno prinesite na sedež ministrstva za kulturo